خانگیمشترکین خانگی سازمانیمشترکین سازمانی
رایگان
این تماس رایگان است
۰۰۰۰ ۹۰۰۰
تماس
+ADSL2 Fiber TD-LTE OWA آسیاتل تماشاخونه باشگاه مشتریان
حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

None

 

 

کمیته‌های تخصصی

 

شرکت انتقال داده های آسیاتک در سال ۱۳۸۲به منظور ارائدر راستاي رعایت مفاد ماده ۴۲ "دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، فهرست کمیته‌های تخصصي و اجرايی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک كه با مشاركت و حضور برخي از اعضاي هيات مديره و مديران تشكيل يافته به شرح زیر است:

 

كميته حسابرسي:

 • مطابق با الزامات سازمان بورس و الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، كميته حسابرسي شركت انتقال داده‌های آسیاتک با رياست يكي از اعضاي غيرموظف هيات مديره از سال ۱۳۹۹ تشكيل شده و جلسات مربوطه با هدف حصول اطمينان از طراحي، اعمال و كنترل‌هاي داخلي، به صورت منظم و مستمر برگزار مي‌گردد.

  همچنين طبق مصوبه هيات مديره و در راستاي دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مبني بر استقرار ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت‌هاي فرعي و نظارت بر اجراي اثر بخش آن، لزوم ايجاد كميته‌هاي حسابرسي در سطح شركت‌هاي در حال پيگيري است.

 

ساير كميته‌هاي تخصصي:

 • كميته انتصابات
 • كميته مديريت ريسكی
 • کمیته سرمایه‌گذاری
 

حقوق و مزایای مدیران

 
 • حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي موظف هيات مديره شركت انتقال داده‌های آسیاتک، با رعايت الزامات قانوني و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصويب هيات مديره، پرداخت مي‌گردد.
 

ارزیابی عملکرد

 

ارزيابي، سنجش و مستندسازي عملكرد مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركت‌ها

با هدف ارزيابي عملكرد و ارتقا بهره‌وري مديران عامل و اعضاي هيات مديره شركت‌هاي زيرمجموعه، در قالب فرآيندي نظام‌مند و يكپارچه عملكرد شركت‌ها به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
 • ارزيابي عملكرد سالانه (مجامع عمومي عادي ساليانه)
 • ارزيابي عملكرد و كنترل بودجه‌اي ادواري (در مقاطع ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه)
 • ارزيابي ادواري بر اساس شاخص‌ها و اهداف تخصصي ابلاغي (اهداف مالي و استراتژيك ابلاغي)
 • و...

بازخورد و نتايج ارزيابي‌ها، تكاليف و توافقات مديريتي مربوطه به صورت مستند تهيه و به مبادي ذيربط ابلاغ مي‌گردد.

 

ارزيابي، سنجش و مستندسازي اثر بخشي تصميمات هيات مديره شركت‌ها

 • با هدف ارزيابي و سنجش اثر بخشي تصميمات هيات مديره، در قالب فرآيندي مشخص تمامي صورتجلسات هيات مديره شركت‌هاي زيرمجموعه به صورت مستمر و ماهيانه، با بهره‌گيري از شاخص‌هاي مشخص و استاندارد مورد پايش و تحليل قرار گرفته و بازخورد آن با هدف كيفي‌سازي تصميمات هيات مديره، به صورت مستند تهيه و ارائه مي‌گردد.

  با توجه به وظايف هيات مديره و در راستاي الزامات قانون تجارت، اساسنامه شركت‌ها و دستورالعمل حاكميت شركتي، ضوابط و نحوه تشكيل جلسات به كليه شركت‌هاي زيرمجموعه ابلاغ شده و رعايت آن به صورت مستمر مورد پايش قرار مي‌گيرد.

 

سایر رویه‌های حاکمیت شرکتی

 

جبران خدمات هيات مديره و مديران شركت‌های زيرمجموعه

حقوق و مزايای مديرعامل و اعضا موظف هيات مديره شركت‌های زيرمجموعه، با رعايت الزامات قانونی و در چارچوب ضوابط مشخص و مصوب پس از تصويب هيات مديره، پرداخت مي‌گردد.
پاداش عملكرد مجمعی مديران عامل و اعضا هيات مديره، مطابق با الزامات قانون تجارت و در قالب ضوابط و رويه‌ای نظام‌مند و يكپارچه، براساس ميزان دستيابی به اهداف و توافقات مديريتی تعيين و پرداخت می‌گردد.
 

ابلاغ ماموريت و وظايف مديران شركت‌های زيرمجموعه

در راستای الزامات قانون تجارت، اساسنامه، ضوابط و تكاليف مجمعی شركت آسیاتک، "ماموريت‌ها، وظايف قانونی و رويه‌های حاكميت شركتی" با هدف شفافيت، حفظ حقوق سهامداران و ذينفعان، مسئوليت پذيری و پاسخگويی هيات مديره و حصول اطمينان از تداوم فعاليت، تدوين و به صورت مستمر به كليه شركت‌های زيرمجموعه ابلاغ مي‌گردد.
 

ابلاغ رويه‌های حاكميت شركتی به شركت‌های زيرمجموعه

در راستای ايجاد وحدت رويه در شركت‌های زيرمجموعه و حصول اطمينان از رعايت اصول حاكميت شركتی، موارد لازم در قالب بخشنامه (نظير موارد زیر) به شركت‌ها ابلاغ و ميزان رعايت اين اصول، به صورت نظام‌مند و مستمر مورد پايش قرار می‌گيرد.
 
 • ضوابط تشكيل كميته و واحد حسابرسی داخلی
 • ضوابط تشكيل كميته ريسك
 • سياست‌ها و ضوابط تدوين بودجه ساليانه
 • ضوابط برگزاری مطلوب مجامع عمومی ساليانه.
 • ضوابط رعايت قانون ارتقا سلامت اداری
 • و...