سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

الحاقیه تمدید مدت مناقصه تامین نصب و راه اندازی باتری های لیتیومی یو پی اس


الحاقیه شماره یک مناقصه تامین نصب و راه اندازی باتری های لیتیومی یو پی اس

موضوع الحاقیه: تمدید زمان مناقصه

شماره مناقصه: 03-1403

با توجه به درخواست های متعدد مناقصه گران محترم در خصوص شرکت در مناقصه تامین نصب و راه اندازی باتری های لیتیومی یو پی اس ، بدینوسیله مناقصه تامین نصب و راه اندازی باتری های لیتیومی یو پی اس تا تاریخ 21خرداد ماه 1403 تمدید می گردد.

مناقصه گر مکلف به پرینت، مهر و امضاء بر روی این الحاقیه و جای گذاری آن در پاکت "ب" اسناد مناقصه مذکور می باشد. عدم ارائه الحاقیه تایید شده، موجب حذف پیشنهاد قیمت آن تامین کننده خواهد بود.

 

مدارک:

اسناد مناقصه