سازمانیمشترکین سازمانی
+ADSL2
Fiber
LTE
آسیاتل
OWA
تماشاخونه
باشگاه مشتریان

مزایده عمومی


آگهی مزایده عمومی
شركت آسياتك در نظر دارد، 5/1 دانگ از 6 دانگ آپارتمان واقع در تهران، خیابان کارگر شمالی، بین خیابان 13 و 14، پلاک 1935 را از طریق برگزاري مزایده عمومی براساس شرايط زير به فروش رساند.
موضوع مزایده: فروش ملک
مهلت دريافت اسناد مزایده: از ساعت 11 روز دوشنبه مورخ  13 شهریور ماه لغایت ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 20 شهریور ماه 1402
مهلت بازدید از موضوع مزایده با تعیین وقت قبلی: از ساعت 13 روز دوشنبه مورخ  20 شهریور ماه لغایت ساعت 16 روز یک شنبه مورخ 26 شهریور ماه 1402
مهلت تحويل پيشنهادات: حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 29 شهریور ماه 1402
تضمين شركت در مزایده: يك فقره چک طرح صیاد ثبت شده درسیستم بانکی به مبلغ  500.000.000 ریال معادل پانصد میلیون ريال در وجه شركت انتقال داده هاي آسياتك با رعايت شرايط مندرج در اسناد مزایده 
متقاضيان مي توانند بابت بازدید از ملک موضوع مزایده، ضمن هماهنگی قبلی با شماره تلفن 1544 داخلی 1774 به نشانی ملک مذکور مراجعه نمايند.
جهت اطلاع رسانی سایر موارد مربوط به مزایده درج آدرس ایمیل و شماره تماس نماینده مزایده گر در معرفی نامه ضروری می باشد.
ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است.